Klikom miša na pojedinu sličicu odaberite neku od BizNet usluga.
Kontakt
Poziv na suradnju
Gospodarska kretanja
  Osnovni makroekonomski pokazatelji hrvatskog gospodarstva
  Odabrani makroekonomski pokazatelji tranzicijskih zemalja
  Odabrani makroekonomski pokazatelji razvijenih zemalja
  Industrijska proizvodnja
  Trgovina na malo
  Turizam
  Prijevoz putnika i robe
  Graditeljstvo
  Osnovni agregati cijena
  Zaposlenost i plaće
  Ekonomski odnosi s inozemstvom
  Tečaj i međuvalutarni odnosi
  Tržište kapitala
  Monetarna kretanja
  Likvidnost i solventnost
  Financijski rezultati poslovanja poduzetnika
  Državni proračun
  Dug Središnje države i Ukupni vanjski dug RH
  Bruto domaći proizvod

Financijski rezultati poslovanja poduzetnika u razdoblju I-IX 2005.

U relativno stabilnom makroekonomskom okruženju hrvatski su poduzetnici, u prvih devet mjeseci 2005. godine, ostvarili pozitivne poslovne rezultate. Naime, poslovna klima je sve bolja, posluje se sve racionalnije, obaveze prema dobavljačima sve se više izvršavaju, bilježi se rast investicija i zaposlenosti.

Iz analize poslovanja poduzetnika iščitava se i dinamičnije poslovanje koje se izražava kroz nešto brži rast prihoda (11,0%) od rashoda (10,8%). Odnosno, ostvareni ukupni prihodi od 373 milijarde kuna veći su za 6,5% od ukupno ostvarenih rashoda pa je pokrivenost rashoda prihodima veća za oko 3,5% nego što je bila u 2004. godini.

Sve djelatnosti osim ribarstva ostvarile su veće prihode nego rashode, pri čemu prerađivačka industrija ostvaruje 26,3% ukupnih prihoda i isto toliko ukupnih rashoda. Trgovina, građevinarstvo i prijevoz, skladištenje i veze ostvaruju oko 54% ukupnih prihoda i ukupnih rashoda.Mada prihodi od prodaje u inozemstvu čine tek nešto više od 13% ukupnih prihoda ipak je vrlo važno da se bilježi brža dinamika rasta tih prihoda (17,3%) nego prihoda od prodaje roba i usluga na domaćem tržištu (9,0 %).

/hgk/fileovi/6882.gif

Kod pet djelatnosti bilježi se brži rast ukupnih prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok se kod ribarstva nastavlja prošlogodišnji trend pada prihoda (-15,2%). Kod rudarstva se situacija mijenja pa je u prvih devet mjeseci, za razliku od prethodne godine, zabilježen rast prihoda za 10,9% da bi rashodi istodobno nešto sporije rasli od prihoda 8,5%. Istodobno se kod građevinarstva bilježi sporija dinamika rasta prihoda dok je kod trgovine ta dinamika ostala na prošlogodišnjoj razini.

Kod prerađivačke industrije, koja ostvaruje više od četvrtine ukupnih prihoda i zapošljava oko 30% od ukupno zaposlenih, bilježi se brža dinamika rasta prihoda u odnosu na prethodnu godinu (12,4%), no rashodi su ipak rasli brže (13,2%). Njihov vrijednosni odnos ipak ostaje pozitivan, odnosno vrijednost ukupnih prihoda premašuje ukupne rashode za 5,4%.

Ukupni su rashodi poduzetnika, u prvih devet mjeseci u odnosu na isto razoblje 2004. godine, rasli nešto brže pri čemu je natprosječan rast zabilježen kod materijalnih troškova (12,3%) i kod usluga (13,6%) na što je dijelom utjecao rast cijena naftnih derivata, a dijelom i porast gospodarskih aktivnosti.

U strukturi ukupnih rashoda najveći dio odnosi se na nabavnu vrijednost trgovačke robe (37%), zatim na materijalne troškove (20%), na troškove usluga (15%) te troškove plaća (13%).

Troškovi plaća povećani su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 8,7% uz povećanje broja zaposlenih za 4%. Prosječna mjesečna plaća iznosila je 3.777 kuna i realno je veća za jedan posto u odnosu na prvih devet mjeseci 2004. godine.

Ukupne zalihe (sirovina, poluproizvoda, robe i gotovih proizvoda) kojima su poduzetnici raspolagali krajem rujna 2005. godine iznosile su 62 milijarde kuna, što je 13,2% više nego početkom godine. Najveći udio u zalihama i nadalje se bilježi kod zaliha trgovačke robe koje čine, već nekoliko godina unazad, oko 45% ukupnih zaliha. Ipak se udio tih zaliha tijekom devet mjeseci 2005. godine blago smanjio, a istodobno se povećao udio zaliha proizvodnje u tijeku koje bilježe i najveći rast u odnosu na početak godine (32%).

Pozitivni trendovi bilježe se i u pogledu izvršavanja obveza prema dobavljačima koji zaostaju za rastom potraživanja od kupaca. Najveća razlika kod tih obveza i potraživanja i nadalje postoji kod trgovačke djelatnosti što proizlazi iz samog načina trgovinskog poslovanja.

Unatrag nekoliko godina kontinuirano se smanjuje broj insolventnih pravnih osoba, iznos nepodmirenih obaveza kao i broj zaposlenih u tim pravnim subjektima. Tako je krajem rujna 2005. godine broj insolventnih pravnih osoba bio manji za 3.341, iznos nepodmirenih obveza za 2,1 milijardu kuna, a broj zaposlenih za 5633 osoba, u odnosu na kraj rujna 2003. godine.

Tijekom devet mjeseci 2005. godine ipak lagano raste broj insolventnih pravnih osoba, pa se krajem rujna bilježi 556 takvih pravnih osoba više u odnosu na kraj prethodne godine, dok je broj zaposlenih kod tih pravnih osoba veći za 62 osobe. Istodobno se smanjila vrijednost nepodmirenih obaveza za 283 milijuna kuna, odnosno za 2,5%. Najveći dio, odnosno 87,2% od ukupnih dospjelih nepodmirenih obaveza od 10,8 milijardi kuna, odnosi se na one koji se u evidenciji vode duže od godinu dana.

Premda se kod investicija u dugotrajnu imovinu bilježi nastavak sporije dinamike rasta iz prethodne godine, ipak su te investicije u prvih devet mjeseci 2005. godine veće za 3,2% u odnosu na isto razdoblje 2004. godine. Od ukupno 35,6 milijardi kuna koliko je uloženo u tom razdoblju, 63,1% odnosi se na privatno vlasništvo čije investicije su zabilježile i najveći rast (20,6%). Istodobno su investicije državnog sektora manje za 22,2% u odnosu na isto razdoblje 2004. godine, ali one još uvijek čine preko četvrtine ukupnih investicija hrvatskih poduzetnika.

Veliki poduzetnici koji u ukupnoj strukturi poduzetnika čine 1,4%, smanjili su u devetomjesečnom razdoblju 2005. godine ulaganja u dugotrajnu imovinu za gotovo 10%, ali njihova ulaganja još uvijek čine 54% ukupnih investicija hrvatskih poduzetnika.

Istodobno se kod srednje velikih i malih poduzetnika bilježi trend povećanja ulaganja u dugotrajnu imovinu (6,5% i 38,0%) pri čemu ulaganja malih poduzetnika čini preko 28%, a srednjih oko 18% ukupnih investicija.

U promatranom devetomjesečnom razdoblju najviše se ulagalo u građevine (42,2%), a zatim u opremu (40,3%).

Analiza investicija poduzetnika u dugotrajnu imovinu prema djelatnostima investitora pokazuje da je preko 36% poduzetnika u promatranom razdoblju manje ulagalo u dugotrajnu imovinu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. To se odnosi prije svega na građevinarstvo, ribarstvo, prerađivačku industriju, rudarstvo, ali i na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb kao i na privatna kućanstva sa zaposlenim osobljem.

Istodobno je najveći rast tih investicija zabilježen kod javne uprave iako se tu radi o relativno malim vrijednostima, zatim kod opskrbe električnom energijom, plinom i vodom, poslovanja nekretninama i trgovini.

U prerađivačku industriju je tijekom devet mjeseci 2005. godine uloženo samo oko 5,9 milijardi kuna što čini 16,7% svih investicija poduzetnika u dugotrajnu imovinu. Te su investicije dakle, manje za oko 10% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine pa je i njihov udio u ukupnim investicijama smanjen za 2,4 postotna boda.

Prilog:

Finacijski rezultati poslovanja poduzetnika u 2004. godini (xls)

 

© Hrvatska gospodarska komora. 2003.